Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm đáp án

Với Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm giải đáp được tổng vừa lòng tinh lọc từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 5 của các ngôi trường bên trên cả nước sẽ giúp đỡ học viên bài bản ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm trên cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read và complete

lượt thích vì chưng TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have sầu breakfast and then go to lớn school. After school, I (2) ____________ do homework with my classmates. Then I often go to lớn the sport centre và (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read and answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the buổi tiệc ngọt. They gave sầu me presents lượt thích comic books, robots và a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar & Lindomain authority played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong do at the party?

____________________________________

4.What did Linda do at the Party?

____________________________________

III. Read và tichồng (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus khổng lồ school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We lịch sự & happily.

*

V. Put the words in order khổng lồ make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. vị 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin kính chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng. Tôi tập thể dục, bữa sớm với tiếp đến tới trường. Sau khi tan học, tôi thường có tác dụng bài xích tập về đơn vị cùng với bạn thuộc lớp. Sau kia tôi hay đi đến trung trọng điểm thể dục thể thao và chơi đá bóng. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi ưa thích xem phyên ổn sau giờ ăn tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went lớn his birthday các buổi tiệc nhỏ.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi thương hiệu là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinc nhật của tôi. Tôi sẽ mời một vài ba bàn sinh hoạt của mình đến tmê mệt dự tiệc sinch nhật. Họ đã tặng tôi các món kim cương nhỏng chuyện tranh, robot, cùng một nhỏ gấu bông. Chúng tôi đã ăn uống bánh, kẹo, củ quả cùng kem. Chúng tôi sẽ uống nước nghiền trái cây. Chúng tôi đã hát nhiều bài xích hát tiếng Anh cùng giờ đồng hồ Việt. Và Cửa Hàng chúng tôi đã và đang khiêu vũ nữa. Phong đã chơi ghi ta với Linda nghịch bầy piano. Bữa tiệc xong xuôi vào thời gian 7 giờ tối. Chúng tôi đang cực kỳ ưa thích bữa tiệc kia không hề ít.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vày on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always bởi morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What bởi you vị in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often do you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went lớn / Phu Quoc / islvà / I.

………………………………………………………..

3. do / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave sầu her presents. Then we played a lot of games. In the over, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you bởi last night? – I ………….my homework.

a. did b. vị c. does d. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went lớn Phu Quoc islvà.

3. What will you vì chưng tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read & complete.

1. Sunday 2. did 3. bởi 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng Giáo dục với Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Tìm Kiếm Facebook Bằng Hình Ảnh Trên Internet (Google, Facebook,…)

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vày you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read and answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We quý phái English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì chưng at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi at the party?

__________________________________

6. What time did the party end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read và answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday tiệc ngọt was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday buổi tiệc nhỏ.

4. Phong played the guitar.

5. Lindomain authority played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read và match

*

Part 2: 7-12. Read và tiông xã true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to lớn school every day except Saturday & Sunday. I have sầu four lessons a day. Today is Wednesday I have sầu Maths, Vietnamese, Music and English. I have sầu Maths and Vietnamese every school day. I have sầu Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday khổng lồ Friday.

10. He has five sầu lessons a day.

11. He has Maths & Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went to Ho Chi Minh thành phố.

16. Yes, I will.

17. What vày you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What bởi vì you do last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read và complete.

four emails practise Monday Minch Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minc. I go lớn school from (19)______ khổng lồ Friday. I have Maths & (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want khổng lồ watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read và complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave me presents lượt thích comic books, robots & teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Lindomain authority played the piano. The tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vị at the party?

________________________________

17. What did Lindomain authority vị at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

đôi mươi. How old are you? ______________________

21. Where vì chưng you live? _________________________________

22. Who vày you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How bởi you learn English? ________________________________

25. How bởi vì you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read & match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read and tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read and complete.

19. Monday 20. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read và complete

1. village 2. motorxe đạp 3. boat 4. peacochồng 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words khổng lồ make sentences.